หน้าแรก อัลบั้มภาพกิจกรรมหน่วยงาน กระดานสนทนา-รับส่งหนังสือราชการ ข้อมูลสารสนเทศ สพป.มค.2
Untitled-1

Untitled-1
บุคคลทั่วไป
23.21.23.126
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 0
เมื่อวานนี้: 0
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 742
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 7
23.21.xx.xxx
157.55.xx.xxx
1.10.xxx.xx
202.46.xx.xx
66.249.xx.xxx

  ทั้งหมด: 7
เวลาในขณะนี้:
Apr 25, 2014
07:15 am ICT
?block
?block
Untitled-1
เมษายน 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
?block

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

?block
Recent Hits:
  • Today: 616
  • Yesterday: 2,187
  • Trend:  

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 629,904
  • 2010: 857,893
  • 2011: 741,688
  • 2012: 1,158,230
  • 2006: 681
  • 2013: 740,073
  • 2014: 293,136
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:149
  • Daily: 3,577
  • Monthly: 108,815
  • Yearly: 1,305,761
ค่านิยมร่วม "Best" มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ B = มีภาพลักษณ์ที่ดี E = การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ S = เป็นองค์กรแห่งความร่วมมือ T= การทำงานเป็นทีม
 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม


 กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


           เพื่อตอบสนองและรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได้กำหนดกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่3ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
กลยุทธ์ที่4พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่5พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวการกระจายอำนาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา
 

 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุน ดังนี้

         กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม

 ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้มีแผนงาน โครงการ/

 กิจกรรมที่สนับสนุนดังนี้

1.โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
2.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม

4.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
5.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
6.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
7.โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา
8. โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯสาระประวัติศาสตร์
9. โครงการบูรณาการ ICT กับการเรียนรู้

 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนดังนี้

1. โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2. โครงการพัฒนาโรงเรียนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
4. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพมีแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนดังนี้

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
3. โครงการรณรงค์ให้เด็กได้เข้าเรียน ลดการออกกลางคัน และเรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษาภาคบังคับ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มีแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนดังนี้

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ E-Training
2. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.มค.2

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวการกระจายอำนาจทางการศึกษาตาม

หลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา มีแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนดังนี้

1. โครงการบุคลากร/ครูดี ศรี สพป.มค.2
2. โครงการมุฑิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ
3. โครงการอบรมวินัยข้าราชการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. โครงการวิจัยในชั้นเรียนครูโรงเรียนเอกชน
5. โครงการพัฒนาการบริหารเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM)
6. โครงการตรวจสอบภายในประจำปี
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขององค์คณะบุคคล
8. โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.มค.2

9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์

10. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานนโยบายและแผน

11. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สพป.มค.2

12. โครงการระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ My office

13. โครงการดำเนินการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

14. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษารองรับการประเมินภายนอก

15. โครงการพัฒนาระบบนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

16. โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ลดข้อพิพาทและลดภาวะเสี่ยงในการกระทำความผิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

17. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18. โครงการนิเทศ ติดตามทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2009-06-30 (6203 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ถนน สมารักษ์ ตำบล หนองแสง  อำเภอ วาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม 44120
ผู้ดูแลระบบ ส.อ.พงศ์พัฒน์   ปักกาโล  E-mail  
tonluk53@gmail.com